Tutorials

Sử dụng Git Hooks để chạy Rubocop, Brakeman và Rspec

Trước khi push code lên Git mọi người thường hay chạy những câu lệnh như rubocop hoặc rspec. Có vẻ hơi mất công “gõ phím” khi bạn phải chạy lần lượt 3 câu lệnh rubocop, rspec sau đó là git push …. Hướng dẫn này sẽ giúp chạy lần lượt 3 câu lệnh trên chỉ trong 1 lần “gõ phím”.