DevOps

Kết hợp mô hình Agile với Gitlab

Agile là một trong những phương pháp phát triền quan trọng nhất trong lĩnh vực phần mềm những năm gần đây. Hẳn nhiên, không phải ai cũng đồng ý với các khái niệm của Agile, nhưng Agile đã tạo ra tác động tích cực đến các nhóm phát triển phần mềm, giúp tạo ra các sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm một cách hiệu quả.